درآمد از حجرا

حُجرا تا این لحظه قریب به ۱۰۰ میلیون تومان درآمد نصیب آفتابگردان کرده است... و این تازه ابتدای راه حجرا است 😉

دیدگاه‌ها